سامانه پرداخت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  • سامانه پرداخت

    دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  • سامانه پرداخت

    دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  • سامانه پرداخت

    دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مدیریت پرداختهای مالی دانشگاه

پرداختهای شامل حقوق،اضافه کار، حق التدریس ،حق الجسه، قرارداد و ...